Søren Ulrik Thomsen - 'Nu’et er nødvendigvis noget, der forsvinder'

Mailinterview, maj-juni 2012Vi udspørger Søren Ulrik Thomsen om erindringen, døden og den nye danske litteratur - og så selvfølgelig forfatterens nyeste værk, Rystet Spejl.__________________________________________________

Du var ni år om at skrive Rystet Spejl - hvorfor tog det så lang tid at skrive dén?

”For en otte-ni år siden skrev jeg 4-5 digte, som ikke ville lykkes uanset hvor mange gange, jeg skrev dem igennem. Havde de været helt igennem dårlige, kunne jeg jo bare kassere dem, men det mest irriterende ved dé her digte var, at selvom de ikke ville ’gå op’, blev der ved med at være noget interessant i dem, som jeg var nødt til at vende tilbage til.

I oktober 2009 havde jeg så fået mulighed for at bo en måned i en lejlighed i New York, og her kom tre digte ud af den blå luft og så godt som skumfødt færdige i første udkast.

Disse tre digte havde åbenbart slået hul ind til inspirationen, for da jeg kom tilbage til København begyndte digtene til Rystet spejl henover det følgende år at komme i én lang kæde. Jeg vågnede en morgen med et digt i hovedet, arbejdede med det en uges tid, dernæst vågnede jeg en ny morgen med et nyt digt, arbejdede med dét en uge o.s.v., indtil hovedparten af bogen var skrevet. Og da dét var sket, kunne jeg så pludselig løse de allerførste 4-5 digte, som om der efter alle de år blev drysset tryllestøv ud over dem.

Hvor tog det så lang tid? Man kunne tænke sig, at de første digte ikke ville lykkes, fordi de anelsesfuldt tog fat på et stof, der kun var i sin vorden og ikke fuldt udfoldet endnu. Eller måske lå stoffet klar, uden at jeg var på højde med det rent formelt. Og når jeg så først ’til sidst kunne skrive de første digte’ (for nu at udtrykke det lidt paradoksalt) skyldtes det nok, at form og stof havde fundet hinanden i den lange serie digte, jeg i mellemtiden havde skrevet. Mest af alt handlede det nok om at finde den rigtige tone til Rystet spejl, for selvom man da tydeligt kan se, at det er mig, der har skrevet digtene, er der også tale om en ny tone, fordi der er tale om et nyt stof.

Men når det er sagt, vil jeg gerne understrege, at det slet ikke er noget ideal for mig, at der skal gå lang tid mellem bøgerne. Hvis jeg havde 100 digte i mig om året ville jeg da både skrive og udgive dem. Men jeg tror, at der er stor forskel på digtertemperamenter: Nogle poeter skal skrive langt og bredt og næsten hele tiden, fordi det tydeligvis netop er i denne kontinuerlige strøm, at deres poesi opstår, og også som læser er det jo en vigtig del af læseoplevelsen at følge processen og lade øjnene glide gennem dén slags store bølgende tekstlandskaber. Min poesi bliver så til på nogle helt andre vilkår, og den ene måde at gøre det på er ikke bedre end den anden, ligesom resultaterne har hver sine kvaliteter.”


I bagenden af Rystet Spejl (og andre af dine værker) redegør du – kort – for nogle vigtige inspirationer til værket og enkelte digte. Hvorfor?

”Først og fremmest ud fra princippet om, at ære den som æres bør. Når jeg nu ved, at jeg kun har kunnet skrive en linje som ’din skønhed/ der sad som en syl i mit øje’, fordi jeg kender David Bowies linje ’throwing darts in lovers’ eyes’, synes jeg da, at der lige skal gøres opmærksom på det.

Og dermed bliver ikke bare ligheden - men også forskellen - mellem de to billeder samtidig tydeliggjort, for med mindre der er tale om et skjult citat, er den linje, inspirationen stammer fra, jo altid tvistet i min udgave.

Der er også et gran af forfængelighed i det, for når jeg f.eks. deler æren for denne linje med Bowie, vil jeg altså også selv have fuld credit for de resterende 11 linjer af digtet!

Men eftersom enhver tekst er filtret ind i et hav af andre tekster, som igen...o.s.v. må sådan en note naturligvis standse et sted, og jeg synes, at den i sig selv er blevet en fin lille tekst om eksempler på inspirationens og intertekstualitetens veje.”     


Rystet Spejl har fået ualmindeligt gode anmeldelser. Hvordan forholder du dig til det og har det betydning for dit arbejde med nye digte/essays?

”Der er ingen grund til at sætte sig på den høje hest og påstå, at man er hævet over modtagelsen. Lige når bogen er udkommet betyder anmeldelserne da rigtig meget, og hvis en anmelder har ret i en negativ kritik, kan jeg først indrømme det overfor mig selv og ’tage det ind’, som man siger, et halvt års tid efter, for lige omkring udgivelsen står der simpelthen så meget på spil, at jeg kun har kun ét ønske - og det er gode, dvs. positive, anmeldelser. Man skal huske, at mens de fleste mennesker på deres arbejdsplads får løbende tilbagemeldinger på, om de nu har gjort det godt nok, er der anderledes ’knald eller fald’ over bogudgivelser, som der måske kan være år imellem. For rent bortset fra selvfølelsen, den sociale identitet og den slags, kan modtagelsen jo også have en ret håndfast betydning for forfatterens chance for legater, fremtidige udgivelsesmuligheder o.s.v.

Så vel har man lov til at sidde ved stambordet og juble over gode anmeldelser og skumle over dårlige, mens ens trofaste venner giver én så evigt ret i alt, hvad man siger, men når dét så er levet ud, må man også kunne distancere sig fra modtagelsen, så man kan skrive videre uden at lade sig styre af anmeldernes og andre læseres – positive eller negative - blik på ens arbejde.”


Litteraturforskere kan godt lide at snakke om forfattergenerationer. Hvilken forfattergeneration vil du selv placere dig i og hvorfor?

”Jeg tilhører firsergenerationen – og ikke kun, fordi jeg er født i 1956 og debuterede i 1981, men også fordi der, alle forskelle til trods, virkelig var mange fællestræk mellem firsernes digtere.

Der var nogle negative fællestræk, og som i alle generationer udgjordes de af en kritik af det foregående hold. For vores vedkommende var der tale om en kritik af, at 70ernes stærke venstrefløjskultur ville holde det æstetiske i en stram politisk snor, f.eks. ved at tilnærme poesien til prosaen, hvad der passede bedre med idealet om tilgængelighed og om at ”tage udgangspunkt i læserens erfaringshorisont” - hvor man så kendte dén fra.

Men der var bestemt også mange positive fællestræk, for det er vel ikke forkert at sige, at firserdigterne genoptog den symbolistiske linje i modernismen og satte den eksistentielle alvor og en vis skønhedssøgen på programmet, efter at den       havde haft dårlig presse siden Heretica, fordi både konfrontationsdigterne, tredjefasemodernismen med systemdigtningen og konkretismen og endelig marxisterne bare brækkede sig over denne alvor.

Kort sagt: Man mødes både omkring de positive og de negative ligheder, og når generationen så er etableret, begynder de forskelle, der hele tiden har været til stede, lige så langsomt at blive tydelige i og med, at de enkelte forfatterskaber udvikler sig i hver sin retning.    

Hver generation har sin skæbne, og de kan være meget forskellige. Firserne deler et bestemt træk med ’68, nemlig at bruddet med generationen før, foregik over hele linjen og nærmest overnight. Med ”det vilde maleri” genoptog akademieleverne maleriet, som ellers længe havde været ude i kulden, på universiteterne gjorde man op med marxismen og begyndte at interessere sig for semiotikken og de såkaldt ’nye franske filosoffer’, med punken opstod en slags fundamentalistisk rock med en råhed og energi, der var gået tabt i de virtuose supergruppers musik, og også lyrikken betegnede som nævnt en nyfortolkning af nogle poetiske grunddyder.

Fordi alt dette skete både pludseligt og samtidigt og hurtigt kom til at udgøre et fælles miljø præget af en tydelig tidsånd, blev vi, ligesom 68erne, hvad jeg vil kalde en generation i kulturhistorisk forstand, hvad der ikke nødvendigvis bliver tilfældet for ethvert nyt hold, heller ikke selvom dens medlemmer er nok så talentfulde og virkelig har noget nyt og værdifuldt at bidrage med.

Efter min, meget eksponerede, generation debuterede mange fantastisk gode og vigtige forfattere, men mens vi slog igennem i mediebilledet fra den ene dag til den anden, måtte den nye generation alt for længe stå i skyggen af firserdigterne, fordi de ikke var så lette at aflæse og referere til i diskussionerne, som vi. Ulempen for de unge var, at hver enkelt forfatter måtte kæmpe meget længere for at bryde igennem, men deres fordel var til gengæld, at når de så først var brudt igennem, ja, så blev de også læst som særskilte forfattere med hver deres individuelle litterære kvaliteter og projekter og ikke som udtryk for et kulturhistorisk fænomen. Jeg tror ikke, at – hvem skal vi nævne? – f.eks. Morten Søkilde eller Jokum Rohde bliver opfattet som hørende til en bestemt tid og et særligt kulturelt miljø, men uden at klage over det må jeg nøgternt konstatere at om jeg så skulle blive 100 år gammel, vil jeg stadig blive set som firserdigter.

Når man på denne måde har været en del af en vigtig tid, er der for mig at se to forkerte måder at forholde sig til sin fortid på. Den ene er at klamre sig til den, anse sin egen ungdom for historiens kulmination og opfatte eftertiden som én lang forfaldshistorie: Vi skrev digtene, spillede musikken og tænkte tankerne på den helt rigtige måde, og siden da er det bare gået tilbage. Så kan man jo bruge resten af sit liv på at rejse rundt i sit konfirmationstøj og være kustode for firserne.  

Men når den hotte nutid er blevet en allerede lidt kikset fortid, og når nye kunstnere kommer i centrum og sætter en ny dagsorden, opstår der en anden fare, nemlig at man bliver bange for sin egen skygge og ikke vil stå ved fortiden. Så begynder de at komme - alle historierne om, at man allerede dengang var meget kritisk overfor centrale tendenser i tiden, at man slet ikke følte sig tilpas i sin samtid og i de miljøer, man færdedes i, at ens arbejde i virkelighed ligger meget mere på linje med de unge kunstnere, som man jo nærmest er en slags forløber for o.s.v.

Jeg mener, at man bør fastholde et slags dobbeltblik: På denne side stå ved sin fortid, på den anden side ikke hænge fast i den. Det var slet ikke tilfældigt, at de tanker og den æstetik, der ligger bag firserkunsten, sagde – og fortsat siger - netop mig meget, men det er samtidig sådan, at jeg jo siden min debutbog City Slang har skrevet 11 bøger, som i hvert fald fra og med Nye digte fra 1987 nok i mindst lige så høj grad er mit eget projekt, som det er et udtryk for en firsertidsånd.”      


Føler du, at du arbejder forskelligt på dine essays og din lyrik?

”Ja, afgjort. Lad os tage digtene først: Hvis jeg ikke er inspireret, hjælper det hverken pr. beslutning at sætte sig hen foran det hvide papir kl.8 om morgen eller at rejse til verdens ende for at få input. Men hvis jeg er inspireret, skal jeg bare gå ned til købmanden efter en halv sød eller overhøre en samtale i bussen for at få gode idéer. Så ligesom der i mit tilfælde kan gå årevis, uden at jeg skriver en linje poesi, kan jeg i inspirerede perioder arbejde så mange timer i træk, det skal være, så længe der er ’lys i lygten’. Mine essays bliver derimod til ved, at jeg sætter mig hen til computeren og skriver mig gennem en arbejdsdag. På dén måde kan jeg hver dag skrive cirka 1 side, som jeg så næste dag læser og retter helt igennem first thing in the morning, før jeg går videre. Jeg skriver ikke først hele essayet igennem som en ufærdig kladde for så at rette til allersidst, for enhver ny formulering er afhængig af, at de foregående, som ledte logisk frem til den, er så præcis som muligt. Eller sagt på en anden måde: Gode formuleringer vokser ud af andre gode formuleringer. Men at jeg, hvad mine essays angår, har en fast arbejdsdag, er ikke ensbetydende med, at jeg til enhver tid bare kan sætte mig ned og skrive sådan en tekst, langtfra. Men her er jeg måske ikke så afhængig af en øjeblikkelig inspiration, derimod skal jeg altid have et stof, som det er vigtigt for mig at få formuleret, ellers bliver det en tom og pinlig og postuleret tekst. Derfor har jeg også af og til sagt ja tak til opgaver, jeg fik stillet udefra, hvis jeg kunne mærke, at jeg i forvejen virkelig havde noget at sige om emnet.     

Jeg tror, at der er en grund til, at der findes noget, som hedder genrer: At hver genre kan udtrykke noget, de andre ikke kan, og at det derfor heller ikke er tilfældigt at noget stof bliver til digte og andet til essays. Jeg har svært ved at forestille mig f.eks. mit essay ’Seksualhistoriske kolbøtter’ (fra Repremiere i mit indre mørke), der handler om seksualiteten gennem de seneste 50 år, som digt, ligesom jeg ikke kan se – lad os sige digtet ’Tusindhaven’ fra Mit lys brænder som essay. At jeg abonnerer på en sådan genreontologi er vel at mærke ikke det samme som, at jeg mener, at man ikke bør blande genrerne. Men forudsætning for at overskride genregrænserne er jo, at disse grænser findes.”


Hvordan er det at arbejde sammen med andre forfattere – som du f.eks. gør med Frederik Stjernfelt?

”Det er berigende at arbejde sammen med andre og en herlig afveksling fra mit sædvanlige arbejde her ved skrivebordet, hvor jeg nødvendigvis må være alene. Noget jeg lærte meget af, var mit samarbejde med Lars Hug, som i 1984 udgav sin første soloplade City Slang, hvor han havde komponeret musik til og sang en række digte fra min debutdigtsamling, hvad man alt sammen kan se dokumenteret i Torben Skjødt Jensens dokumentarfilm City Slang Redux, der netop har haft premiere her i foråret. Jeg kendte jo Lars’ arbejde fra hans tid i Århus-gruppen Kliché, som jeg virkelig godt kunne lide, og derfor sagde jeg straks ja, da han spurgte, om han måtte bruge mine digte til sin næste plade. ’Du skal ikke med i studiet og stå og kigge mig over skulderen og bestemme, hvordan jeg skal gøre det’, sagde Lars til mig. ’Nej’, svarede jeg, ’men til gengæld skal mine digte trykkes på inderposen af LPen, så man kan se, hvordan de ser ud som digte.’ Sådan blev det, og hele processen lærte mig, at hvis to kunstnere skal arbejde sammen, skal de for det første respektere hinanden hundrede procent og for det andet holde sig inden for hvert sit område: Begge krav var opfyldt i samarbejdet mellem Lars og mig, og resultatet blev da også så strålende, at Lars’ plade holder dén dag i dag. Er man bare en anelse usikker på den anden og føler en trang til lige at kontrollere vedkommendes arbejde, så skal man lade være. Så udgangspunktet for mine samarbejder har hver gang været begejstring for den andens arbejde og respekt for hans suverænitet, hvad der jo ikke i sig selv garanterer et vellykket resultat, men bare er et sundt udgangspunkt: Hvis det her mislykkes, har vi i hvert fald virkelig troet på det og gjort  vores bedste. De principper har jeg fulgt i samarbejdet med Ib Spang Olsen, som tegnede til Det værste og det bedste, med Frederik Stjernfelt, da vi skrev Kritik af den negative opbyggelighed, med Jokum Rohde i forbindelse med vores fotobog København Con Amore og med Jørgen Leth, som tilbød mig at se portrætfilmen Jeg er levende på forskellige tidlige stadier af klipningen, så jeg kunne nå at protestere, hvis der var scener eller billeder, jeg ikke ville have med. Men dét tilbud afslog jeg. ’Det er dig, der er filminstruktøren’, sagde jeg, ’du gør dit arbejde, jeg gør mit og vil først se din film, når den er helt færdig, og der ingen vej er tilbage.’ Da filmen så var færdig drak jeg mig kolossalt fuld første gang, jeg skulle se den, for det er jo lidt mærkeligt og fremmedgørende at se sig selv på billeder, men det behøvede jeg ikke at gøre næste gang, jeg skulle se Jeg er levende, for instruktøren havde virkelig gjort et godt stykke arbejde.”  


Generer det dig, at man i nogle boghandler har ’Krimi’ sektioner og ’Skønlitteratur’ sektioner for sig?

”Jeg synes, at det er rigtig godt, at der opstår små idealistiske specialboghandlere, som har dén litteratur på hylderne, man ikke kan få i de gængse boghandlere. Men grunden til, at de alternative boghandlerne er blevet så nødvendige, er jo, at så godt som alle de almindelige hovedstrøgsboghandlere nu er opslugt af kæderne, som fører det samme sortiment i alle butikkerne, og det vil sige bøger, der stensikkert sælger så meget, at de må køres ind på europapaller. Og det er da supertrist, hvad enten det er krimier eller ej. Mit ideal er den gammeldags, store blandede provinsboghandel, hvor man kunne gå på opdagelse i et stort udvalg af bestsellere og fagbøger og seriøse romaner og små tynde digtsamlinger og papirclips og fødselsdagskort i én vild forvirring. Beskrivelsen passer faktisk perfekt på min lokale boghandel ”Nørrebro Boghandel”, som – selvom den kun er på størrelse med et kolonihavehus – simpelthen har alt fra Heidegger til Jane Aamund. Og så også lige nogle stiftblyanter og et stativ med postkort”.


Hvad mener du om den selvbiografiske tendens herhjemme og rundt omkring i verden? Er det du noget læser og/eller synes er specielt? 

”I sig selv bliver et værk hverken mere eller mindre interessant blot af at være del af en aktuel selvbiografisk bølge i litteraturen. Jeg læser en bog for dens litterære kvaliteter, som jo eksisterer helt uafhængigt af, hvordan den er blevet til og af forholdet mellem den foreliggende tekst og ophavsmandens tilværelse. Selvom det selvfølgelig er meget idealistisk sagt, skal man kunne samle bog op fra gaden og læse den med udbytte – også selvom hverken forfatternavn, genre, årstal, forlag eller andet fremgår af den. Hvis en selvbiografi har litterære kvaliteter, ja, så er det jo en god bog uanset, hvad den kaldes, men hvis den er dårligt skrevet og kedsommelig at læse, ja, så bliver den ikke bedre af at være del af en interessant trend.”


I hvor høj grad bruger du selv det selvbiografiske i dine værker? Og vil du sige at der en forskel på selvbiografisme i poesi fremfor i prosa?

”Uanset hvilken genre og hvilken kunstart, vi taler om, er min opfattelse af forholdet mellem liv og værk nok meget klassisk. Nemlig at formen transformerer stoffet, så det ikke længere er privat i betydningen: Ikke angår andre. Hvilket ikke er det samme som, at teksten så er ansigtsløst ’almen’ og upersonlig, tværtimod. For jo strammere en form er, des mere kaos kan den rumme, jo svalere den er, des hottere materiale kan den artikulere, og jo og mere objektiv formen er, des mere subjektiv kan teksten være og stadig angå andre end ophavsmanden. Meget avantgardekunsts hedeste drøm er jo, at overskride grænsen mellem liv og værk, men i mine øjne er det netop henover denne vigtige grænse, at gnisterne springer og nye betydninger opstår.”


Sikkert ingen bryder sig om at angive ’tilstanden’ af dansk litteratur og lyrik, men vi vover alligevel spørgsmålet: Hvordan står det til?

”Det ved I garanteret meget mere om, end jeg gør. For jeg tror, at det kun er de unge, der virkelig ved, hvad der rører sig nu og her og om det næste hjørne. Unge mennesker kan jo se forskel på et digt, der er skrevet i dag, og ét, som er skrevet for tre år siden, ligesom jeg selv kunne engang. Som ung mærker man straks den mindste forskydning – i musikken, i talesproget, i tøjmoden. Den sensibiltet mister man alderen, men vinder så til gengæld en sans for de lange linjer. Sagt på en anden måde, bliver man med alderen dårligere til se forskelle, men bedre til at se ligheder. Da min generation debuterede, sammenlignede den ældre generation os både med 1940ernes digtning og med 1890ernes, ligesom jeg selv nu har en tendens til at stirre mig blind på gentagelserne af 60er-avantgarden i nutidens poesi. Men i min alder man må træne sin sensibilitet overfor de små forskelle, så man ikke kun ser det gamle i det nye, men også det nye i dét, der ligner det gamle. So, you tell me.”        


Mener du, at man kan bedrive videnskab med kunst? – Her tænker vi på universitetsuddannelser som litteraturhistorie, medievidenskab m.fl. som har en analytisk og videnskabelig 
tilgang til diverse kunstformer. Kan litteraturen være et objekt for videnskabelige undersøgelser?

”Lad mig sige det sådan, at litteraturen kan være objekt for undersøgelser, diskussioner, analyser og refleksioner, som man i universitetsregi kan kræve skal befinde sig på et højt akademisk niveau, hvilket ikke er det samme som at prætendere videnskabelighed i naturvidenskabelig forstand. På Aarhus Universitet har man jo sobert nok bevaret betegnelsen ’litteraturhistorie’ og er ikke faldet for den honnette ambition i udtrykket ’litteraturvidenskab’. Ønsket om at de humanistiske fag skal være videnskab stammer vel fra marxismens såkaldte materialisme, der anså sig selv for en videnskab, der kunne udsige lige så ubetvivlelige sandheder, som når man empirisk kan fastslå sukkerindholdet i urin og dermed færdig. Men heldigvis vil både litteraturen og litteraturfaget altid stå til diskussion, men dén diskussion må til gengæld foregår på et højt niveau.”


Du påbegyndte selv litteraturvidenskab, men droppede ud. Skyldes det på nogen måde, at du følte, der er et clash mellem en videnskabelig og kreativ tilgang til litteraturen?

”Det skyldtes mit personlige temperament, for man kan da sagtens på samme tid være en dygtig litterat og en god forfatter. Der er ikke nogen modsætning imellem at skabe kunst og reflektere over den: Og begge dele har jeg da også selv gjort gennem hele mit forfatterskab. Men man kan måske sige, at de æstetiske refleksioner i mit tilfælde har været meget tæt knyttet til mine egne skriveerfaringer, at erkendelsesinteressen hele tiden har været styret af, hvor mit forfatterskab bevægede sig hen. Jeg tror også, at jeg mere eller mindre med vilje installerede en slags socialt drama i mit liv ved at sætte alt på ét bræt: For hvis jeg ikke ydede mit bedste som digter, ville jeg virkelig være på røven. Som en eller anden har sagt: ’Hvis man har noget at falde tilbage på, gør man det som regel også’.”I dine lidt ældre digte kan man finde en del øjebliksbilleder, forsøg på at fange og fastgøre nuet. Rystet Spejl er mere præget af forsøg på at fastfryse fortiden og erindringen om fortiden er tydelig at spore. Har du selv gjort dig tanker om hvorfor denne udvikling har fundet sted?

”Poul Borums nedkogning af poesien til de fire ord ’Jeg.Er.Her.Nu’  passer jo eminent godt på de digte, man skriver som ung, hvor den intense tilstedeværelse i øjeblikket er maksimal: Hvis noget er gået én imod, er man utrøstelig og tror aldrig, at det bliver godt igen, har man det derimod godt, er man ikke til at skyde igennem og mener, at fra nu af kan intet gå galt. Den form for absolut væren-ét med sine følelser bliver jo relativeret med alderen, hvor man nok kan være glad, men samtidig har bevidstheden om, at en ven er alvorligt syg, og nok kan være virkelig bekymret, men på samme tid ud af øjenkrogen fryder sig over noget så banalt som, at en potteplante har fået et nyt skud. Og på samme måde er man som lidt ældre ikke kun ét sted ad gangen: Ens bevidsthed rummer både erindringer om fortiden og tanker om det kommende. Hvad der vel at mærke ikke er ensbetydende med, at man ikke også er nærværende og tilstede nu-og-her: Man erindrer fortiden og aner fremtiden, men begge dele gør man jo netop nu og her - alle tre niveauer opleves faktisk simultant. Men heller ikke som ung opleves der trods alt et absolut og entydigt nærvær – selv de mest ekstatiske digte er jo skrevet i en bevidsthed, som nok er revet med, men samtidig står lidt ved siden af sig selv og betragter ekstasen og sætter den sprogligt i scene. Og selv et virkeligt ungdomsdigt som ’Levende’, der jo om noget handler om nærvær, taler om erindring: ’kan huske lugten/ i hans lejlighed/ blæsten på stationen ved havnen/ jeg er levende/ finder gamle digte/ breve erindringer/ 10 år 8 år 7 år 1 år...’. Og nu vi er nede på de 1 år, så står der i Rystet spejl, at ’Også småbørn drømmer om deres fortid/ som er stor og dunkel/og fuld af dufte og utydelige skikkelser…’”.          
 

Du har i tidligere interviews givet udtryk for at digtningen er en måde, hvorpå du kan indkapsle erindringen og gøre den udødelig. Føler du, efter at have skrevet Rystet spejl, at du har fundet en større ro i forhold til døden og vores forgængelighed, fordi en del af dig, så at sige, lever videre i din poesi? Er erindringens poesi en modstand overfor det forgængelige ved mennesket?

”Nu’et er nødvendigvis noget, der forsvinder, og det giver mig en dyb glæde og stor tilfredsstillelse, hvis det af og til lykkes et digt at løfte øjeblikket over i en blivende form. Og apropos ’Levende’ så tog det måske minutter for 30 år siden at skrive dette digt, som springer op som trold af en æske, hver gang man rører ved det. Mirakuløst! Men uanset at Rystet spejl handler meget om døden og uanset ønskedrømmen om, at nogle af digtene vil springe op af deres æsker, når jeg engang er pakket væk, er jeg da overhovedet ikke blevet forsonet med døden og ej heller et hak klogere på den. Døden er der ingen, som ved, hvad er, og den uvidenhed gør mig ligeså rædselsslagen, som den altid har gjort.” 


Kan du sige noget om – til den ivrige læser – hvad du arbejder på efter Rystet Spejl?

”Det er et af de få spørgsmål, jeg ikke svarer på, for jeg lider af dén typiske kunstnerovertro, at hvis man taler om dét, man er arbejder på, ja, så bliver det ikke til noget. Og jeg mener, at denne overtro faktisk har et rationale: I det øjeblik man begynder at fortælle om noget, der endnu ikke er færdigt, er man ikke længere fri, for så vil de andres kommentarer og forventninger jo påvirke arbejdet, som så står i fare for slet ikke at blive, hvad det kunne være blevet til i hemmelighed. Tit har man måttet ende med at kassere noget, man har talt ihjel. Altså viser jeg først mit arbejde frem, når det er helt færdigt – ikke engang min kone får et udkast at se. Og efter at jeg har besluttet intet at fortælle om igangværende arbejde, kan jeg jo nok så behageligt også bare stikke dette svar ud, når jeg absolut intet laver.”
 
 
Mange tak til Søren Ulrik Thomsen for at ville medvirke. 

Ingen kommentarer:

Send en kommentar